Kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn chất lượng ống hút tre

Luật an toàn thực phẩm quy định các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ống hút tre phải làm KIỂM NGHIỆM và CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ống hút tre để sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu đúng quy định.